Disclaimer-Privacy-Cookies

Privacyverklaring

MS-Anders verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht MS-Anders toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over MS-Anders

Al 20 jaar knokt MS-Anders voor een betere kwaliteit van het leven van mensen met Multiple Sclerose. Wij gaan dóór daar waar anderen afhaken. We onderzoeken invalshoeken die niet voor de hand liggen, maar die wel degelijk blijken te helpen. Wij kiezen daarbij voor een pragmatische aanpak, want wij weten dat jij als MS-patiënt graag ZELF de regie wilt houden over je leven. En dat je gezin ook wel wat opvang kan gebruiken.

Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit hun bezoeken aan en het gebruik van onze websites.

Persoonsgegevens

MS-Anders verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voorletters, voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • rekeningnummer;
  • donatiedetails en -geschiedenis;
  • marketingvoorkeuren;

MS-Anders maakt gebruik van listbrokers voor het aantrekken van nieuwe donateurs.

In voorkomende gevallen kan MS-Anders persoonsgegevens valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen. Op deze wijze kan de database van MS-Anders actueel worden gehouden.

Doelen

MS-Anders verwerkt uw gegevens om donaties te kunnen verwerken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst.

Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze goede-doelenorganisatie, voor fondsenwerving en organisaties waar wij direct mee samenwerken. Dit kan telefonisch, per post of per e-mail plaatsvinden. Daarnaast kunnen uw gegevens – geaggregeerd – worden verwerkt om tot data-analyses te komen die onze activiteiten kunnen optimaliseren. In voorkomend geval kunnen uw gegevens worden gevalideerd of gecombineerd met gegevens uit externe bronnen. MS-Anders kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over uw gebruik van onze websites. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van MS-Anders.

MS-Anders kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

MS-Anders bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw donatie gedurende de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Overige gegevens worden uiterlijk [60] dagen na het wegvallen van de grondslag voor de verwerking daarvan verwijderd.

Beveiliging

MS-Anders hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover MS-Anders van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal MS-Anders hier binnen vier weken op reageren. Voorzie uw verzoek van uw naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door MS-Anders worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MS-Anders. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u MS-Anders ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Indien u de nieuwsbrief van MS-Anders niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan iedere ontvangen nieuwsbrief.

Recht op overdraagbaarheid

Indien MS-Anders gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MS-Anders, kunt u MS-Anders verzoeken om de gegevens die MS-Anders van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door MS-Anders.

Ontvangers

MS-Anders verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. Wel stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners, om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen.

MS-Anders kan bij de uitvoering van haar activiteiten derden inschakelen die in opdracht van MS-Anders uw gegevens verwerken. MS-Anders borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Contact

U kunt MS-Anders bereiken via onze website www.ms-anders.nl, per e-mail info@ms-anders.nl, op telefoonnummer 020-6116666 of per post Gooimeer 5, 1411 DD Naarden.

MS-Anders behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

E-mail

MS-Anders maakt gebruikt van tracking pixels in haar e-mails. Een tracking pixel is een elektronisch bestandje dat in een e-mail wordt geplaatst. Door het gebruik van tracking pixels kan MS-Anders zien of een e-mail gelezen wordt.